Etický kodex obecně prospěšné společnosti Jinej svět

Tento etický kodex je určen pro všechny aktivní členy a dobrovolníky obecně prospěšné společnosti Jinej svět (dále jen jako Jinej svět nebo společnost).

Úkolem etického kodexu je stanovit základní pravidla chování všech aktivních členů společnosti a dobrovolníků; je současně deklarací toho, co je od nich veřejnost oprávněna očekávat.

Základem pro Etický kodex společnosti jsou:

 • Listina základních práv a svobod, ústavní zákon č. 2/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o ochraně osobních údajů, č. 101/200 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Zákon o sociálních službách, č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Etický kodex sociálních pracovníků České republiky. 2006.

Pro naši práci je důležité respektování těchto práv klientů:

 • právo být předem informován o průběhu a podmínkách poskytované služby,
 • právo odmítnout nabízenou službu nebo odstoupit od nabízené služby, a to i bez udání důvodu,
 • právo zůstat v anonymitě,
 • právo svobodně se vyjadřovat ke způsobu prožívání ztráty blízkého člověka a reagovat na práci aktivních členů a dobrovolníků sdružení.

Základní etické zásady aktivních členů a dobrovolníků:

 • Aktivní členové a dobrovolníci poskytují služby všem klientům spadajícím do cílové skupiny Jinýho světa stejně, bez ohledu na jejich pohlaví, rasu, barvu pleti, jazyk, víru a náboženství, politické či jiné smýšlení, národní nebo sociální původ, příslušnost k národnostní nebo etnické menšině, majetek, rod nebo jiné postavení. Služby jsou poskytovány pozůstalým dětem a mladým lidem ve věku 6 až 26 let, jejich rodinám a školám bez ohledu na okolnosti úmrtí, vazbu k zesnulému či jeho věk.
 • Aktivní členové a dobrovolníci uznávají jedinečnost a autonomii každého klienta, jeho zvyky a životní hodnoty. Respektují individuální způsob prožívání a vyrovnávání se s úmrtím jejich blízkého. Usilují o empatický přístup ke klientům; jsou si vědomi jejich citové zranitelnosti a potřeby emoční opory; snaží se o empatii, takt, provázení, pravdivost, laskavost a mírnost.
 • Aktivní členové a dobrovolníci jsou vázáni mlčenlivostí o všech získaných skutečnostech a údajích týkajících se osob, jimž poskytují služby. Mlčenlivost se zavazují dodržovat i po skončení pracovního poměru ve společnosti, nebo po vypršení smlouvy o dobrovolnické službě.
 • Aktivní členové a dobrovolníci nepoužívají nepřiměřených či nereálných příslibů své činnosti nebo jejich výsledků ani vzhledem ke klientům, ani v rámci propagace sdružení.
 • Aktivní členové a dobrovolníci oslovují klienty způsobem, který si s nimi domluví.
 • Aktivní členové a dobrovolníci vždy vyžadují souhlas klientů k navázání kontaktu s jiným subjektem (např. s lékařem, psychologem, sociálním pracovníkem, právníkem atp.) a ke sdělení informací, které se jich týkají. Pouze ve výjimečných případech tento souhlas není nezbytný.
 • Aktivní členové a dobrovolníci jsou povinni vyžádat si souhlas klientů s přítomností další osoby (dalších osob) při internetovém, individuálním či skupinovém poradenství, pokud taková osoba (osoby) kontaktuje (kontaktují) Jinej svět se záměrem absolvovat náslech sezení pro studijní účely.
 • Aktivní členové a dobrovolníci zodpovídají za své průběžné celoživotní vzdělávání; usilují o zvyšování odborné úrovně; uplatňují nové přístupy a metody práce.
 • Aktivní členové a dobrovolníci uznávají odborné znalosti a životní zkušenosti svých spolupracovníků. Respektují jejich rozdílné názory, hodnoty a náboženské vyznání, stejně jako jejich osobitý přístup k práci a osobní charisma, které do práce společnosti vnáší.
 • Aktivní členové a dobrovolníci se zavazují nehovořit před klienty nepatřičným nebo kritickým způsobem o svých spolupracovnících nebo o společnosti.
 • Aktivní členové a dobrovolníci odpovědně plní své povinnosti, které vyplývají z jejich závazku ke společnosti; dodržují veškeré interní směrnice, normy a úmluvy.
 • Aktivní členové a dobrovolníci vykonávají svoji činnost v souladu se svým svědomím a za všech okolností nadřazují profesní zájmy zájmům osobním. Jejich primárním cílem je podpořit klienty ve schopnosti samostatného zvládání problémů souvisejících s úmrtím blízkého člověka a podpora jejich sociálního začlenění.
 • Aktivní členové a dobrovolníci nezneužívají závislosti nebo subjektivně prožívané bezmocnosti klientů; nepřijímají finanční a věcné dary pro vlastní potřebu ani jiná zvýhodnění za služby, které vykonali v jejich prospěch.
 • Aktivní členové a dobrovolníci jsou povinni odmítnout klienty, pokud jsou si vědomi toho, že nejsou kompetentní k řešení jejich problémů. Mají rovněž povinnost odstoupit od služby, jestliže v průběhu práce s klientem zjistí, že dochází ke střetu zájmů nebo se situace změnila tak, že dále nemohou poskytovat kvalitní nestranné a nezávislé služby.
 • Aktivní členové a dobrovolníci mají právo vyžádat si konzultaci nebo supervizi nad rámec stanovených interních zvyklostí a předpisů.
 • Aktivní členové a dobrovolníci dbají na zachování dobrého jména Jinýho světa a i v mimopracovní době vystupují tak, aby nesnižovali důvěru společnosti v očích veřejnosti.
 • Aktivní členové a dobrovolníci ve veřejném vystupování dbají na zájmy Jinýho světa; sdělují pouze ty informace, které jsou oprávněni oznamovat z titulu své funkce. Vždy vyžadují souhlas klientů ke zveřejnění a medializaci jejich příběhů, např. za účelem prezentace sdružení nebo jejich kazuistiky.
 • Aktivní členové a dobrovolníci si jsou vědomi, že veškerou prezentaci a propagaci společnosti v médiích, na které se podílejí, musí schválit Správní rada Jinýho světa.
 • Aktivní členové a dobrovolníci svojí prací usilují o to, aby se ve společnosti podnítila debata o umírání a smrti, protože jenom tak je možné dosáhnout toho, aby byly pro pozůstalé děti a mladé lidi vytvořeny takové podmínky, které by jim usnadnily mnohdy zdlouhavé vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka a s jejími psychickými, praktickými a sociálními důsledky.

Verze 01/2012